KONSALTING IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI U TRANSPORTU OPASNOG TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Od velikog je značaja da se opasan teret, uzimajući u obzir praćenje usaglašenosti opasnih materija u preduzeću u skladu sa propisima, trasnportuje na adekvatan i bezbedan način. Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta ima zadatak da na najbezbedniji način omogući da opasan teret stigne do odredišta i zato njihove usluge preporučujemo svima koji unutar svog preduzeća nemaju svog. Savetnik za bezbednost mora posedovati važeći sertifikat o stručnoj osposobljenosti za drumski transport. Sertifikat se izdaje od strane nadležnog organa.PRUŽAMO SLEDEĆE ADR USLUGE:

 • Obavljanje poslova savetnika za bezbednost u transport opasnog tereta
 • Uputstva za pravilno označavanje i obeležavanje vozila u skladu sa ADR
 • Obučava zaposlena lica koja su zaposlena na poslovima u transportu opasnog tereta (rukovaoci, pakeri, utovarivači, istovarivači, dispečeri, i obnavljanje znanja svake druge godine.
 • Izrada godišnjeg izveštaja (do 28.02 za prethodnu poslovnu godinu i dostava nadležnom organu)
 • Upiti dnevni, sedmični, mesečni
 • Saveti u vezi sa aktivnostima preduzeća
 • Edukacija Vaših zaposlenih
 • Izvestaj o vandrednom dogadjaju

PREDNOSTI IMENOVANJA SAVETNIKA

 • ➠ Pravi savet može uštedeti ili doprineti zaradi Vašeg preduzeća
 • ➠ Možete izbeći skupe kazne, naročito u inostranstvu
 • ➠ Kontrolise primenu propisa u vezi transporta
 • ➠ Povećanje bezbednosti

SPORAZUM ADR

Evropski sporazum za međunarodni drumski prevoz opasne robe, skraćeno ADR sačinjen je u Ženevi 30.09.1957. godine a stupio je na snagu 29.01.1968. Trenutno 41 zemlja je potpisnik ADR sporazuma medju njima i Srbija.

ZAKON O TRANSPORTU OPASNE ROBE (Sl .glasnik RS 104/2016 I 83/2018)

 • Član 36. - Učesnik u transportu opasne robe u drumskom ,železničkom i vodnom saobraćaju sa sedišten u RS u dužan je da angažuje jednog ili više savetnika za bezbednost osim u slučajevima propisanim ADR/RID/ADN.
 • Član 68. - Novčanom kaznom od 300.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup domaće ili strano pravno lice ako ne angažuje savetnika za transport opasne robe (član 36.stav 1).
 • Kazna za odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj iz ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara.

OBAVEZNO OSIGURANJE

Svaki učesnik u transportu opasnog tereta – pošiljalac, prevoznik, primalac, utovarač, paker, punilac, organizator transporta i davalac usluge pretovara pri promeni vida saobraćaja, dužan je da se osigura za slučaj da u transportu opasnog tereta pričini štetu licima, imovini i životnoj sredini, u skladu sa zakonom.

Postoje dve opcije i to :

 • * Povremeno angažovanje savetnika
 • * Imenovanje savetnika

Za više inforamcija možete nas kontaktirati putem e-maila adrsavetnik@ehnpeks.rs.
Zajedno ćemo pregledati obim Vaših aktivnosti i naći najbolje rešenje za Vas.